Uitgevoerde Milieuprojecten en beschikbare informatie
Environmental Projects

Inleiding
Zoals je zult begrijpen zijn de ecologische projecten die in mijn site worden aangeboden niet los te zien van mijn beeldende kunst project GAIA. Dit project kun je bij Beeldende Kunst op de homepage kijken.
Reeds jaren heb ik getracht zo bewust mogelijk te leven vanuit milieu opzichte in de dagelijkse terugkerende handelingen en voorzieningen op het gebied van gebruik en verbruik van materie en energie. Mea en ik hebben heel wat ervaringen opgedaan in vrijwel volledig ecologisch leven gedurende 20 jaar in de Franse Pyreneen gedurende 3 of 4 zomermaanden
per jaar en tevens 3 winters. Vanuit onze eerdere woonplaats in onze boerderij -de Blauwe Wereld- in Overijssel hebben we een aantal voorzieningen gerealiseerd. Vandaar zijn we inmiddels verhuisd naar een lvrijstaand huis in Hardenberg.
Vanuit de boerderij was er helemaal geen openbaar vervoer mogelijk omdat we in een der dunst bevolkte gebieden van Nederland leefden. Omdat we op een auto als vervoer waren aangewezen, mede door het schooltransport van onze kinderen Milan en Minhu hebben we een auto die op een ingebouwde propaan installatie rijdt. Hierdoor is de vervuiling door roetdelen 0% en aan onverbrande gassen practisch nihil zodat de CO 2 uitstoot gering is. In dit kader is het interessant te vermelden dat de Duitse autofabriek B.M.W een auto heeft geconstrueerd met een waterstofmotor en tevens enige pompstations heeft geïnstalleerd. Het is duidelijk dat het laatste misschien wel het grootsste opstakel zal vormen voor een vergroting van de omzet van deze nieuwe 100% ecologisch zuiver verbrandende auto.

1. Hemelwater opvang en recycling-systeem
We hebben indertijd, toen we op de boerderij woonden in Stegeren, een apart systeem voor de opvang van regenwater in de boerderij ingebouwd voordat we met de verdere verbouwing begonnen. Daardoor is het gehele systeem goed in de aarde en tussen en onder de nieuw gebouwde delen van onze boerderij gerealiseerd. De opvangcapaciteit voor het regenwater is over drie tanks verdeeld samen 11.500 liter maximaal. Wordt er meer water aangevoerd dan opgevangen wordt, dan loopt dit via een overloop veilig als schoon water in een verzinkput die we in de tuin hebben gegraven. De opvang capaciteit van het dak ligt tussen de 275 en 300 m2. Regenwater wordt via vier demontabele filters geleid naar 2 toiletten een wasmachine en drie tappunten, waarvan een belangrijke in mijn nieuw ingebouwde atelier. Op deze manier hebben we een nieuwe aanzet gegeven voor de uiteindelijke realisatie van een compleet grijs- en zwartwater systeem. In verschillende trajecten uitgevoerd zal het er uiteindelijk toe leiden dat er een compleet grijs- en zelfs zwart (toilet) watersysteem ligt. Al het geloosde vuile water zal dan naar een waterzuiveringsinstallatie lopen en gerecycled worden voor hernieuwd gebruik vanuit de 3 watertanks. Daar zal naast een prachtige ecologische oplossing ook een heel ander prijskaartje aan hangen gezien het veel lagere gebruik van drinkwater wat sterk in prijs zal toenemen. In samenwerking met de Ommer Marke (een mileuwerkgroep uit de plattelands buurt waar we woonden) werkten we plannen en experimenten uit van verschillende proefoplossingen in het gebied van Oost Salland.
Aangezien er enige gebieden in Nederland zijn waar geen riolering wordt aangelegd zullen er voor het jaar 2005 andere wegen moeten worden ingeslagen om de lozing op het oppervlaktewater en de directe lozing in de aarde 100% zuiver te laten zijn. Volgens wettelijke bepalingen moet Nederland in 2005 lozingszuiver zijn. Deze buitengebieden t.w. de Peel, Noord Groningen, gebieden van Achterhoek en Zeeland en dan het gebied van Oost Salland (Overijssel) zijn benoemd tot de zgn. IBA Systeem Gebieden. Kortweg betekent IBA - Individuele Behandeling Afvalwater. Wij zijn toen dan ook gestart met een dergelijke oplossing in fasen te realiseren.

Bij het transport van het hemelwater wordt gebruik gemaakt van een electrisch aangedreven pomp die zichzelf koelt via het doorstromend water. De pomp is zeer geluidsarm. Om onderhoudsredenen pompt deze pomp binnen 2½ minuut 300 liter water naar een reservetank die op 8 meter hoogte onder de nok van de boerderij ligt. Slechts 1 x starten van de pomp is voldoende om steeds opnieuw een hoeveelheid van 300 liter water naar de hoge reservetank te pompen. Het water eenmaal in die tank, valt via de zwaartekracht naar alle tappunten en apparatuur zodra daar vraag naar is. Daar de pomp nu niet steeds bij vraag naar water hoeft aan te slaan, is dit circa 150 maal tappuntvragen minder tegen 1 maal starten en in 2½ minuut 300 liter regenwater omhoog pompen. Dat dit aanzienlijk scheelt in de kosten van onderhoud door slijtagevermindering en langdurig gebruik van de installatie, geeft dit op de lange duur een extra besparing. Wanneer het volledige water-recyclingsysteem een maal in werking zal zijn, komt daar nog een aanzienlijke waterbesparing op het te verbruiken drinkwater bij.
Er zijn eigenlijk twee mogelijkheden voor de zuivering van al het lozingswater in dit recyclings systeem.
A. De natuurlijke manier van een op basis van ecologie aangelegd Helofytenfiltersysteem of ook wel rietveld genoemd.
B. Als tweede optie is er de mogelijkheid tot het installeren (in de bodem) van de Bio-rotor. Deze werkt op basis van aerobe- en anaerobe bacterieën via langzame rotering vanuit de werking tussen water en zuurstofwisseling. Ook deze zorgt voor 100% zuiver eindlozingswater.
Berekeningen op lange termijn geven een terugwinnen van alle gedane investeringen in dit systeem van tussen de 25 en 30 jaar. Daarbij is de factor van de relatieve verhogingen van de prijs van een m3. drinkwater in de nabije en verre toekomst natuurlijk nooit exact te bepalen. De prognoses ten aanzien van de kosten voor onze drinkwaterzuivering en distributie in Nederland en ook daarbuiten geven aan dat deze prijs sterk zal verhogen. Voor de creatie van de balans in het leefmilieu zullen juist oplossingen van langere termijn een belangrijke plaats innemen.

Totaalopbrengst hemelwater in het jaar 2000 bedroeg 80.000 liter! Dit is bijna de helft van het totale watergebruik van een gezin van 4 personen.
Het hemelwatersysteeem in de boerderij 'De Blauwe Wereld' is aangelegd door:
Heflex Watersystemen Dr. Nolenslaan 157 c 6136 GM Sittard Tel./fax: 046 4572206 2.

2. Zonnepaneel in combinatie met boiler
Mea en ik zijn blij met deze efficiënte en milieugecombineerde heetwater voorziening. We berekenden dat huur van het zonnepaneel iets goedkoper was en aanschaf van de ketel en boiler op zijn beurt weer voordeliger was. Door prijsveranderingen en evt. nieuwe subsidieregelingen kan die verhouding snel wijzigen. Het vraagt een nauwe bereking, ook ten opzichte van onderhoud en mogelijke verkoopwaarde van de installatie bij verhuizing.

3. Het Ecologische toilet
Na vele eigen experimenten met ecologische toiletten gedurende onze periode van verblijf in de Franse Pyreneën vond ik via vrienden in ecologische kennis en informatie www.composttoilet.nl - Kijk naar TinyhouseNederland.nl.
Dit toilet lost het steeds terugkomend probleem van niet te scheiden urine en faecaliën op. Het scheidt deze perfect waardoor de amoniak met 50% water in een apart reservoir geneutraliseerd en gerecycled wordt. De faecaliën kunnen drogen en/of op andere manier tot mest worden verwerkt als er geen ziektekiemen in aanwezig zijn. De droge faecaliën nemen zoals bekend ongeveer een vijfde van het oorspronkelijke volume aan. Dit is dus gemakkelijker te transporteren.
Een gescheiden toiletoplossing als deze is uiteraard niet van toepassing bij een zwart waterrecyclingsysteem. Daar kan zowel de urine en de faecaliën geheel in de bovengenoemde recycling worden afgebroken en in 100% zuiver water resulteren.

4. De Waterram
Informatie beschikbaar over de ingenieuse vondst van dhr. Breur (Breurram) uit Enschede in Twente.
Hij ontwikkelde een watertransport systeem waarbij zonder externe energiebron als electra of olie water over kleine of grote afstanden op verschillende hoogte nivo's getransporteerd kan worden. Dit wordt reeds in tientallen landen, vooral in de derde wereld toegepast.

5. Combi-paneel en Warmtepomp
A. Het Combi-paneel is een speciaal zonnewater verhittingspaneel voor de heetwatervoorziening op een dak gemonteerd, waarbij tevens electriciteit gewonnen wordt.
B. De warmtepomp is een combinatie van warmtecollectie uit de aarde (geothermische warmte) en door zonnestraling verkregen verhitting van water naar het systematische verwarmen van een binnenruimte.

6. Homatherm Cellulose Isolatie dekenpaketten
Deze isolatiematerialen stabiliseren zeer goed het binnenklimaat van een ruimte bij koude en warme perioden buiten. Het bezit een hoge kwaliteit aan temperatuurisolatie en geluidisolatie. Bovendien heeft het een sterk ademende werking wat gunstig voor de gevoelswaarde van de binnenruimte. 100% ecologisch en in vele maten en dikten.

7. HEP 2 O watertransport systeem
Een hoge kwaliteit buissysteem voor drinkwater- en grijswater systeem. Non PVC! en zeer handig in de praktijk van de installatietechniek.

8. Acrylverf recycling  & conservering  /  Acrylic paint recycling & maintenance
Een ecologisch zuiver proces waarbij acrylverf wordt gezuiverd bestaat wel maar is in prive sector zeer omslachtig. Bij grote Recycle fabrieken als in Almere-Buiten en Amsterdam vindt deze pigment scheiding wel plaats. Daar wordt het dragende materiaal waar de acrylverf op zit, als papier 'bont papier' genoemd. De pigmenten en de acryl-binder (medium) worden op verantwoorde manier van elkaar gescheiden.

Chemisch filteren van acrylverfrestanten
Op het ogenblik werk ikpersoonlijk niet met de filter/chemicaliën voor restanten van acrylverf. Dit bleek te ingewikkeld en te inefficiënt. 
Ik schilder nog steeds met acrylverf. Door onze verhuizing kan ik deze informatie nu niet vinden. De chemische methode is niet goedkoop behoorlijk bewerkelijk. Daarom pad ik deze methode niet meer toe. Toch kan ik je iets aangeven wat misschien bij kan dragen aan een schoner milieu. Het is in feite heel eenvoudig.

 Praktisch recyclen van acrylverfrestanten
Als je schildert met acryl zorg je dat er vlak in de buurt van je palet en schilderij een apart linnendoek of goed en sterk papier ligt van een redelijk formaat / 50 x 60 cm of zoiets. Elke keer als je restanten van je palet of kwast te verwijderen hebt smeer je dat op dit oppervlak. Je doet dit dus steeds zo veel mogelijk voordat je een kwast of ander hulpstuk schoon spoelt onder de kraan of in een emmer.
Door dit steeds te doen voorkom je namelijk de verontreiniging van het oppervlakte water in Nederland. Als je dit consequent doet (wat ik ook met de studenten op het atelier van mijn Werkplaats Molenpad doe) is er misschien maar een 3 tot 4% van alle acryl wat in het oppervlakte water terecht komt. Ik zou graag meer willen maar het is toch altijd circa 97% schoner.
Op het doek of papier droogt de acryl dan geleidelijk uit. De acryllaag op de drager (doek of papier) wordt steeds sterker en dus een solide ondergrond (soort ruwe grondering). Eventueel kun je er een deklaag van Gesso of witte acryl overheen zetten als je een keer echt op deze drager wilt schilderen. De acryl afval recycle je daarmee grotendeels in je eigen schilderijen.

Grootschalig recyclen op het atelier van de Werkplaats Molenpad

Alle studenten die op de Werkplaats Molenpad schilderen recyclen hun restverf op reeds betekende schetsvellen die speciaal hiervoor gespaard worden. Per jaar breng ik circa 100 kilo restpapier van het atelier in Amsterdam naar een van de grootste recycle fabrieken van Nederland in Almere Buiten. Dit zgn. ‘Bont papier’ wordt daar gezuiverd door filtering waarbij alle acryl chemicaliën geneutraliseerd worden en zo geen vervuiling zijn voor het oppervlakte water in Naderland. Sommige studenten recyclen de verfresten net als hierboven vermeld op een schilderpapier wat ze een volgende keer weer gebruiken als drager voor een nieuw schilderij. Als je die zgn. vieze kleuren niet wilt zien als onderlaag strijk je er eerst een laagje Gesso voorstrijk middel als afdeklaag over heen. Dan is het net als geprepareerde linnen schildersdoeken gewoon wit. Veel  schilder prefereren dit.

Naptolverf

Wat eveneens bijdraagt aan een schoner milieu is dat je geen cadmium houdende acrylverf  (of olieverf) gebruik. Daarvoor in de plaats zijn tegenwoordig hele goede en kleurechte nieuw ontwikkelde acrylverven ontwikkeld. Deze worden Naptol genoemd. Deze verfsoorten zijn ook voor mengen zeer geschikt en bovendien goedkoper dan cadmium. Een hele verbetering!

 Houdbaarheid van acrylverf.
Een aanrader is dat als je verf uit je flacon drukt je de fles daarna direct met de dop gewoon goed sluit. Doe je dat niet dan kan het droging proces met de acrylverf in de pot heel geleidelijk aan beginnen. Dat merk je zeker niet in het begin. Een eenmaal ingezet droging proces in een pot is niet meer te stoppen.

 Lucht wegdrukken uit verfflacon
Wat ook goed is om te doen is als je de verf uit de pot druk direct daarna de pot wat in elkaar gedrukt te houden. Er zit dan door het drukken minder zuurstof in de pot. Dan is er ook minder kans op uitharden van de verf in de flacon. Dan weer direct de dop goed afsluiten.
Zelfs als vaste handeling steeds even de dop los op de flacon zetten is al beter tegen het uitdrogen dan ze open laten staan onder het schilderen. Beter natuurlijk, maar soms hinderlijk is het direct dichtdraaien van de dop.
Bij ronde dekselpotten is het uitknijpen van lucht niet mogelijk. Daar volstaat het slechts het direct dicht draaien van de deksel om uitdrogen te voorkomen.

 Behoud van gebruikte verfrestanten
Te veel overgebleven verf op je palet, die niet vermengd is geraakt tijdens het schilderen kun je terugdoen in de flacons of in de potten. Van de flacons kun je dan het spuitstukje eraf halen en de heldere restanten bijvoorbeeld met een paletmes terugstoppen. Bij dekselpotten wijst zich dit vanzelf.
Te veel overgebleven en welonderling vermengde verfrestanten kun je ook in oude schoongemaakte potten stoppen. Bewaar de restpotten daarvoor.
Vaak is verf op het palet versmeerd en daardoor vermengd met andere kleuren enz.
De verf is op zich nog goed en smeuïg. Door dit dan gemengd en al terug te stoppen in een oude pot maakt dat je er later misschien nog iets mee kunt doen. Je kunt het altijd als nog op de drager of papier uitsmeren (zie boven: recycling).

 Hopelijk zijn dit goede tips voor je als je het zelf al niet doet. Dit voorzover recycling van verf. Als je zelf iets ontdekt hebt wat handig is dan houd ik me aanbevolen om dat van je te horen.

 

Laten we elkaar inspireren en informeren. De mogelijkheden en verschillende kwaliteiten veranderen snel in deze tijd van vindingrijkheid op het gebied van ecologische ontwikkelingen. Een pakket van bovengenoemde eco-categorieën wordt je toegezonden.
De kosten voor een enkel item-pakket, inclusief alle copieën, verpakkingsmateriaal en porti bedraagt € 15,=.   E-mail michiel -AT- dhont.nl

..........
plaatsing hemelwatersysteem en -tanks / installation of rainwatersystem and reservoirs


Environmental projects and information available

Introduction
As you will understand the ecological solutions mentioned in this category are not separate from my visual art project GAIA, about which you could read on previous pages. For years now I have been trying to live as consciously as possible - especially in daily practice - with the environment of this earth. However, as a Western human being I am unable to realise the ecological ideal in all aspects of my life. From the location where we are now living, it is practically impossible to move within the daily environment of country life without a car. There is no coach service in close proximity. In order to decrease CO2, at least we are happy to drive a car that runs with a special propanegas installation. To Amsterdam I travel by train.

1. Rainwater collection and recycling system.
When we lived in our farm till 2004 we have built a water system for separate collection of rainwater. The collecting capacity contains 11,500 litres.This collection is possible, as the surface of the roof of the farm is approx. 275 m2. Rainwater is provided to 2 tiolets, the washingmachine and three different taps of which one is in my art studio. We now have a second water supply system in the farm. In this way we have laid the foundation for a so-called grey water system. Eventually we will be able to provide all the wastewater of the whole household, including my studio with recycled water. At the end the black system including toilets will be fully connected on this second complete system. All this will be streaming through a water purification system. This rainwatersupply system has been constructed including a self-cooling small waterpump, which pushes the rainwater up to a height of 8 m ( 24 feet). In 2½ minutes the pump pushes 300 liters into a tank underneeth the roof of the farm. Instead of making ignitioncontact to start the pump supplying water by any tapdemand it now needs only one time to start pumping. This saves about an everage of 150 to only 1 time on 300 liters to supply the rainwater to the demanding waterpoints. Then the rainwater runs to all the demanding points by gravity because of the high position of this tank! As you know a minimum of maintenance and longlife of this kind of machinery means a lot to finances and longterm recycling of machinery. There will be more or less two systems to make the circle complete. There is the natural biological halophyte or reed land system. As a second option there is the electrical and biological Bio-rotor which works with arobe and anarobe bacteries by rotating slowly and therefor cleaning the water 100%. In the future the water purification and supply in The Netherlands as well in the whole world (climatological changes are one aspect) will become, in addition to the current green house effect, one of humanity's confrontations with regard to the environment. At a visit I payed to the recently hold international World Water Forum in The Hague outcome confirmed so!

Total gain of rainwater in the year 2000 has been 80.000 litres.! This is almost half of the average use of a 4-person family.
The rainwatersystem in the farm 'The Blue World' has been constructed by:
Heflex Watersystemen Dr. Nolenslaan 157 c 6136 GM Sittard, The Netherlands
Tel./fax: 0(031)46 4572206

2. Solar heater in combination with boiler
Mea and I are very pleased with the environmental / energy project of providing hot water through a solar water heater and high efficiency boiler. This combination can be bought or rented from electricity boards throughout The Netherlands. From a financial point of view renting the solar water heater turns out to be most cost-effective. We have bought the high efficiency boiler as this in the end is a bit more cost effective. The solar water heater together with the high efficiency boiler (H.R. Heater) proves to be efficient in use and as regards cost-effectiveness a good financial and environmentally friendly application.

3. Ecological toilet
After experimenting for many years in Molières in the French Pyrenees with various ecological toilets, I recently - through friends who exchange ecological information - have found a toilet where urine is separated from faeces. This allways has been an ecogical problem wherever. It is a simple and ingenious solution: www.composttoilet.nl or look at www.TinyhouseNederland.nl.

4. The Waterram
Information about the ingenious watertransport system, called Breurram from Enschede, The Netherlands. A cheap and very efficient transportsystem which brings water on a higher level without any external source (f.ex. electricity) and specially ment for third-world countries.

5. Combi-panel en Hotwaterpump
Two systems to heat water by sunheating. One is the Combi-panel providing hot water and electricity. The other is the combination of the waterpump system with the use of geothermic warmth and warmth collected and provide by sunradiation.

6. Homatherm Cellulose Insolation Boards
Stabalizing the indoor climat when cold or hot outside the house. It has an high insolating quality and soundproof quality.100% ecological and a big variaty in mesures.

7. HEP 2 O   -  gray tubes for watersupply   (in house and garden etc.).
A high quality tubesystem for reguler watersystem and grey / black recycling watersystem. Made of non-poluting material! Complete recycling aswell.

8. Acrylic-paint purificationsystem
A ecological pure process to clean and devide acrylic-pigments and medium. Put all the rests of socalled waiste-paint on a special canvas or strong paper ( 200 grams minimum). Use it many times to clean your brushes, paletnife and waiste-paint from your palet. Stroke it over the whole surface of the canvas or paper to cover this surface entirely. You can redo this many times and make it thick layer.
The basic paint mass will be a good support to once start a new painting on it. You then have saved a lot of waisting material which doesn't come to the drinking sewerwater system by poluting water surface in your country.
Some painters/artists donot like these colours all over the surface of the canvas to start a new painting. No problem. You simply cover that with Gesso primair for canvas. That is cheap and makes the surface complet white. Most artist accept that as a starting point to paint on this layer on the canvas. Saves a lot of polution in lifetime.  Make sure you let dry the Gesso for 24 hours before you start painting on it. then it will not suck the pauint in this layer anymore. No waist of migment (money) by this way.

Do e-mail to me if you are also busy ecologically. There will be sufficient inspiration and information. I send a package of copies regarding most of the above mentioned eco-categories. Costs for one package including all copies, package and stamps will be Eu 20,=.
In case you ask for one issue costs will be still the same.
E-mail:   michiel -AT- dhont.nl

How to create sweet / drinking-water from salt seawater:

www.waterpyramid.nl

this can be connected with this new system of No-energy Transportation of water over long distance:
The Waterram
read below
This www.waterpyramid.nl kan be seen as an addition from pipeline-system  'Waterram'

an amazing system of No-energy Transportation of water over long distance:

The Waterram
Information about the ingenious watertransport system, called Breurram from Enschede, The Netherlands. A cheap and very efficient transportsystem which brings water on a higher level without any external source (f.ex. electricity) and specially ment for third-world countries.

Water dat omhoog stroomt / Water which streams upwards
???

Je draait de kraan open en er stroomt water uit, zelfs als je op de tiende verdieping van een flat woont. Een goed werkende watervoorziening lijkt de normaalste zaak van de wereld. Toch zijn er zelfs in West-Europese landen afgelegen gebieden waar geen waterleiding is.

De Nederlandse bewoners van een mooi vakantiehuisje in de Franse Languedoc haalden het water uit een helder, fris beekje dat langs het huisje stroomde. Acht meter lager mondde het beekje uit in de rivier de Vernazobre. Toen viel plots het beekje droog. Het bleek geen beekje te zijn, maar water dat ontsprong uit een lek in
een irrigatiekanaal. Dat kanaal was drooggevallen, dankzij achterstallig onderhoud en de funeste invloed van wroetende everzwijnen. Ooit stroomde water via irrigatiekanalen langs de heuvelrug naar de landerijen in de omgeving. Het systeem raakte in onbruik, kanaaltjes slibden dicht en boomgaarden moeten nu water ontberen. Een droom leek in duigen te vallen.

Een artikel vorig jaar in de uitgave Internationale Samenwerking opent nieuwe perspectieven. Daarin staat de Breur-ram beschreven, een pomp die water pompt op waterkracht, in plaats van op elektriciteit of diesel. De onderdelen zijn gemakkelijk verkrijgbaar in een Nederlandse speciaalzaak en de verkoper, die niet veel van de constructie snapt, schroeft alles ook nog eens vlot in elkaar. Voor alle onderdelen bij elkaar betaal je in de speciaalzaak in totaal ongeveer honderd gulden (2000 Bfr.). In de achtertuin proberen de Nederlanders het uit en de pomp blijkt goed te voldoen. Eind 1998 tijgen ze naar Frankrijk. Een aanvoerslang gaat vanuit de rivier over een muurtje en eindigt in een rechte, dalende pijp die naar de waterram leidt. Binnen een uur stroomt er door zestig meter tuinslang een halve liter water per minuut naar een vat twaalf meter boven het riviertje.

Kinderlijke eenvoud
In een Enschedese achtertuin heeft Gert Breur (44) Enschede / Netherlands / Breurram, wiens waterramontwerp in Internationale Samenwerking stond beschreven, een demonstratie-opstelling geplaatst. Op een lage stellage staat een groot vat met regenwater. Een kraantje onderaan het vat is met een slang verbonden. Breur verbindt zijn waterram met vlotte handbewegingen aan het einde van de slang. Het is een eenvoudige constructie. Zijn zevenjarige dochter Gwendolyn kan het apparaat zonder moeite in elkaar zetten.

Breur is al dertig jaar druk in de weer met technische constructies. Sinds begin jaren zeventig besteedt hij aandacht aan waterrammen, met als resultaat de ontwikkeling van de Breurram. Informatie over waterramtechnologie is ondermeer verspreid via de Werkgroep Ontwikkelings-Technieken van de Universiteit Twente,
waarin Breur en zijn vrouw Rita beiden actief zijn. Inmiddels hebben de Breurs al uit bijna honderd landen vragen en reacties ontvangen. 

Demonstratie

Vanuit een rechte pijp, waarin het water snelheid maakt, voert de aanvoerslang water naar het centrale T-stuk van de Breurram. De verticale impulsklep, boven, staat open. Het water stroomt steeds sneller weg.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
search by Google:

Gert Breur (44) Enschede / Netherlands / Breurram
Werkgroep Ontwikkelings-Technieken van de Universiteit Twente
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------